Menu

Generalforsamling 2012

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.

* Bestyrelsen foreslår, at §14 afsnit 2 ændres fra "Regnskabsåret følger kalenderåret" til "Klubbens regnskabsår er 01.07 - 30.06.

* Bestyrelsen foreslår at §15 ændres fra "Den ordinære generalforsamling skal holdes inden udgangen af februar måned" til "Den ordinære generalforsamling skal holdes inden udgangen af september måned"

5. Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.

På valg 2013

Brian Pedersen {modtager genvalg for 2 år)
Dan Madsen (modtager genvalg)

Bestyrelsens forslag til nyvalg

HenrikMikkelsen (modtager valg for 2 år)

6. Valg af suppleanter, I henhold til § 9.
På valg:
1. suppleant Peter Lorettzen
2. suppteant Palle Buur

7, Valg af 2 r€visorer, I henhold til § 14
På valg:
Jørgen Gustabson (modtager genvalg)
Claus Hvidbjerg (modtager genvalg)

8. Valg 1 Revisorsuppleant, i henhold til § 14
På valg:
Michael Skibsted (modtager genvalg)

9. Eventuelt

Uddeling af pokaler

 


Næstformanden Brian Pedersen bød velkommen, og foreslog Jørgen Gustafsson som dirigent. Dette blev accepteret med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. Vedtægterne, og dermed lovlig.

Herefter gik man over til dagsordenen.

Pkt 2 - Bestyrelsens beretning.

Brian Pedersen fremlagde denne, med en beskrivelse af:

I seniorafdelingen skulle man, efter at have overlevet den første halvsæson i JS, prøve at finde fodfæste
i Jyllandsserien. I foråret handlede det om at blive i rækken, og med en flot 3. plads med rigtig stor afstand
til bundpladserne var man klar til, i efteråret, at spille ”forfra” i JS.

Når jeg siger dét kræver det næsten en  forklaring med de indviklede op- og nedrykningsregler der er i dag.

En efterårsturnering for JS er således at som bundhold rykker man ned i serie 1, som et af de hold i den nederste del af JS skal man spille om at undgå nedrykning fra JS i foråret, og hvis man ender i den bedste halvdel skal man i foråret spille om oprykning til DS.
Holdet sluttede igen på en flot 3. plads, så i det kommende halvår kan man rykke op i DS (det gør de to bedste hold), men ikke rykke ud af JS.

Serie 2 fik i foråret stabiliseret sig og fik en godkendt 4. plads i foråret. Til efterårsturneringen var der en god tro på at dette resultat kunne forbedres, men midvejs i turneringen var det ikke i den øverste ende de befandt sig. Vi skulle faktisk helt hen til sidste spillerunde før en sæson mere i serie 2 blev sikret, og det var i en direkte duel med BRH Fodbold som blev besejret 3-0.
Året igennem var det et godt trekløver bestående at Heinrich og Svend, godt assisteret af holdlederen og blæksprutten Jesper ”Pinkii” Christensen.

I ungdom har det været et godt år på mange områder. Vi har, i alle de årgange man kan have det, været repræsenteret i Mesterrækken, enten i M1 eller i M2.

 Samtidig har vi, som en af de få klubber i Jylland, i efteråret haft tilmeldt 4 hold i U17. Her er der altså tale om en årgang hvor man generelt begynder at kunne mærke frafald  pga. efterskole mv., så det må siges at være meget enestående og absolut ikke noget man kan forvente ret mange år
Det vender jeg tilbage til senere på aftenen.

Udlandsture er afholdt i i U12, U14, U17 og U19.

Generelt ser det pt. fornuftig ud mht. trænersituationen. Vi er ved at have trænere på plads til alle hold.

Samarbejde med FCM:
Med U13, U14 og U15 hold der træner og spiller i Fremad sætter de et synligt fodaftryk på dagligdagen.
Vi har et rigtig godt samarbejde med træner/lederstaben. Et samarbejde hvor der bliver givet og taget af et godt hjerte, og hele tiden med det formål, at det skal være til det gode for den enkelte spiller, og selvfølgelig også for både Fremad og FCM.
Sportslig aktivitet:
Med vores flotte faciliteter kan man næsten kun blive i godt humør når man ankommer til vores anlæg.
Og nu kan man blive det hele året rundt, for jeg må nok sige at aktivitetsniveauet er steget betragteligt.
Det er rigtig fedt, men har, naturligt nok, også nogle afledede udgifter.
Det vender jeg også tilbage til senere på aftenen.

Generelt:
Hvis vi ser bort fra det sportslige er der også nogle andre ting jeg gerne vil fremhæve.

Herning Rockergik rigtig godt, og i 2012 med super godt vejr. Vi er jo meget afhængige af vejret, så det var på alle måder en modsætning til koncerten i 2011.
Opbakningen fra frivillige, både med og uden tilknytning til Fremad er rigtig god, og det er også et arrangement som sætter Herning Fremad på ”landkortet”. Dog vil vi gerne have hjælp fra endnu flere af vores forældre og spillere, og det arbejder vi hårdt på lykkes.

MCH Arena. Hvor Ina og de øvrige har været en undværlig hjælp.

KIWI-cup for U10-U12. Tovholdere er Henrik Mikkelsen og Morten Jørgensen, og med stor hjælp fra mange andre var det igen i år en stor succes. Der deltog ca. 70 hold hvilket må siges at være meget tilfredsstillende.

I Get2Sport var vi med i forskellige aktiviteter, bl.a. en Get2Sport fodboldskole og forskellige andre aktiviteter.

Kridthold / snerydning / praktiske håndværkeropgaver mv. Aflastning for en ”sportslig” centerleder.

Til slut en rigtig stor tak til trænere, ledere, spillere, hjælpere på MCH-Arena, Herning Rocker, KIWI-cup og alle andre som har givet en hånd med for Herning Fremad i 2012.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 3 - Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer Kristian Kjærskov fremlagde årets regnskab, som var tilbage på sporet og viste et pænt overskud, hvilket i stor grad skyldtes, at bl.a. seniorafdeling og øvrige afdelinger havde været rigtig gode til at spare i 2012.
Dette havde været yderst vigtigt, da aktivitetsniveauet var enormt højt, og forbrugsafgifterne f.eks var steget med 80.000,-.
Med de nye varmepriser ville dette stiger drastiskt igen i 2013.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Pkt. 4 - Indkomne forslag.

* Bestyrelsen foreslår, at $14 afsnit 2 ændres fra "Regskabsåret følger kalenderåret" til "Klubbens regnskabsår er 01.07 - 30.06

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

* Bestyrelsen forslår at $15 ændres fra "Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af februar måned" til "Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af september måned"

Forslaget blev enstemmigt vedtaget

Pkt. 5. - Valg af bestyrelse, i henhold til $ 9.

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordnen.

Pkt. 6. - Valg af suppleanter, i henhold til § 9.

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordnen.

Pkt. 7. - Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt idagsordnen.

Pkt. 8. - Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordnen.

Pkt. 9. - Eventuelt.

Uddeling af pokaler:

Jens Østergaards mindepokal: Kim Riisager
Forældreforeningens Jubilæumspokal: Kai Radoor
Jubilæumspokalen: Jesper "Pinkii" Christensen

Senior tilbød at stå for og deltage i renovering på Teglpark Stadion, mht. vedligeholdelse af buskads, TV-tårn, udskiftningsbænke og bandereklamer, ligesom de gerne deltog i rep. af maskiner i styrkerummet. Kristian Kjærskov lovede at bistå, ligesom firmaet vi købte udstyret af, har lovet at kikke forbi.
Ligeledes forslog senior, at der blev lavet en aktivitet på Teglpark, hvor alle OldBoys og andre mødte frem. Senior kommer med oplæg og dato, som kommunikeres ud til alle.

Seniors aktivitetter på facebook og Youtube med videooptagelse af kampe  m.v. blev rost.

Der blev nævnt fra salen, om der var tanker om, at ungdom kunne lave det samme som senior, Dette vandt ikke gehør i bestyrelsen. Man kan benytte eksisterende og indlægge billeder og referater.

Der blev forespurgt omkring rekruttering af ungdomsspillere, og det var bestyrelsens klare holdning, at man ikke rekrutterede ungdomsspillere ved anden metode end mund til mund.

Der blev opfordret til, at der kom mere info på hjemmesiden, omkring træningstider.

Med hensyn til information/kommunikation blev det nævnt, at indkaldelsen til generalforsamlinen vil blive udsendt til alle medlemmer, som har har mail-adresse på i fremtiden.

Der blev kort drøftet risiko og fordele omkring Danske Bank Herning Rocker, og der blev uddelt stor ros til formand Dan Madsen, for hans fremragende arbejde med koncerten. Ikke mindst hans forhandlingsevner og indsats, var skyld i, at koncerten igen i 2012 gav et meget pænt overskud, efter det dårlige resultat i 2011.

Brian Pedersen gennemgik nu bestyrelsens forventninger til fremtiden og sagde bl.a.:

     
 • Hvad arbejdes der med lige nu?
      - Forældre(hjælp) skal endnu mere i spil
      - Information og Kommunikation (Hvad kan vi / I gøre for at blive bedre?)
 •    
 • Hvordan kan vi i fællesskab sikre, at I forældre får en
      større indflydelse end den I allerede har i dag?
 •    
 • Hvad er Fremad for en størrelse:
      11-mands hold:  19 hold
      7-mands hold:    7 hold
      5-mands hold:    7 hold
      3-mands hold:    4 hold
              I alt ca. 475 medlemmer + 50 Old Boys spillere
              I alt ca. 75 – 80 frivillige trænere, ledere mv. + FCM + MCH Arena osv.

Brian P viste et indslag fra senior, med sang og musik, for at illustere hvor stort et arbejde senior, og især "Pinkii", gjorde omkring information / kommunikation.

Herefter rundede dirigenten af, med at uddele roser til en fortsat visionær bestyrelse, for det store arbejde der var lavet i bestyrelsen, med det pæne regnskab, der var fremlagt.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og bad forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for Boldklubben Herning Fremad.

Referat underskrevet af dirigent Jørgen Gustafsson

 

Efterfølgende fortog den nyvalgte bestyrelse sin konstituering med følgende resultat:

Formand - Brian Pedersen
Næstformand - Henrik Mikkelsen
Kasserer - Kristian Kjærskov
Sekretær - Flemming Rasmussen
Udpeget medlem til Fremad Centret - Erik Thalund
Medlem - Dan Madsen
Medlem - Morten Jørgensen
Medlem - Ina Tjørnlund

Luk