Menu

Generalforsamling 2013

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Indkomne forslag.

*  Bestyrelsen foreslår at § 3 ændres fra

”Kontingent for medlemmer er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte beløb.  Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for opkrævningen af kontingent.”

til

 ”Kontingent for medlemmer og regler for opkrævning af disse fastlægges af den til enhver tid valgte bestyrelse”.

5. Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.

 På valg september 2013
  Erik Thalund (modtager IKKE genvalg)
  Kristian Kjærskov (modtager genvalg for 1 år)
  Morten Jørgensen (modtager genvalg for 2 år)
  Flemming Rasmussen (modtager genvalg for 2 år)
  Ina Tjørnelund (modtager genvalg for 2 år)


6. Valg af suppleanter, i henhold til § 9.

På valg:  
  1. suppleant Peter Lorentzen (modtager genvalg)
  2. suppleant Palle Buur (modtager genvalg)

7. Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14

På valg:
  Jørgen Gustafsson (modtager genvalg)
  Claus Hvidbjerg (modtager genvalg)
  
8. Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14

På valg: Michael Skibsted (modtager genvalg)


9. Eventuelt

______________________________________________________________________

Formanden bød velkommen, og foreslog Jørgen Gustafsson som dirigent. Dette blev accepteret med akklamation.

Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht. Vedtægterne, og dermed lovlig.

Herefter gik man over til dagsordenen.


Pkt. 2 – Bestyrelsens beretning.

Brian Pedersen fremlagde denne, med en kort beskrivelse af, Seniorafdelingens sportslige resulta-ter, det høje aktivitetsniveau, og det store engagement alle udviste.
Herning Rocker, som desværre gav et noget mindre overskud en håbet, og MCH havde haft stor hjælp af mange frivillige, hvilket var og er meget vigtigt for klubbens aktiviteter. Tak til alle som har givet en hånd med.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.


Pkt. 3 – Fremlæggelse af revideret regnskab

Kasserer Kristian Kjærskov fremlagde årets regnskab, som trods det, at det grundet omlægningen af regnskabsåret, viste et lille beskedent overskud.
Han svarede på enkelte spørgsmål, om ungdomsregnskabet og de forskydninger det gav, og be-kræftede at elitestævnet var med.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.


Pkt. 4. – Indkomne forslag.

*  Bestyrelsen foreslår at § 3 ændres fra

”Kontingent for medlemmer er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte beløb.  Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for opkrævningen af kontingent ” til

 ”Kontingent for medlemmer og regler for opkrævning af disse fastlægges af den til enhver tid valgte bestyrelse”.

Formanden og kassereren motiverede forslaget, og efter en mindre debat blev:

Forslaget enstemmigt vedtaget


Pkt. 5. – Valg af bestyrelse, i henhold til § 9.

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordenen.


Pkt. 6. – Valg af suppleanter, i henhold til § 9.

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordenen.

 

Pkt. 7. – Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordenen.


Pkt. 8. – Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14

Alle valg vedtaget og godkendt som nævnt i dagsordenen.


Pkt. 9. – Eventuelt.

Heinrich Bak efterlyste en manual for sponsorater, så de bedre vidste hvad de måtte.
KK komplimenterede forslaget, og syntes Heinrich sammen med 2 bestyrelsesmedlemmer udar-bejdede en sådan, så der kunne komme et plus på denne konto.

”Pinky” bad bestyrelsen tage stilling til motionsrummet mht. reparationer / udskiftninger.

”Pinky” efterlyste bedre rengøring af omklædningsrum på dage, hvor flere hold benytter samme omklædningsrum.
Der blev svaret, at økonomien sætter sine klare grænser for rengøring flere gange dagligt og i weekender, og det blev nævnt at lidt opdragelse måske kunne hjælpe.

”Pinky” efterlyste rep. af stadion ur. MJ svarede at der er flere ting omkring Teglpark at tage stilling til.

Herefter udspandt der sig en diskussion om salg på Teglpark, omsætning i cafeen, hvor alle blev enige om at vi skal blive bedre, men det er i sidste ende et spørgsmål om ressourcer, til salg, cafe og stadionhjælp til FCM.

Sluttelig blev der spurgt til bedre cykelparkering, som ofte er rent kaos.

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og gav ordet til formand Brian P, der sluttede med, at bede forsamlingen udråbe et trefoldigt leve for Boldklubben Herning Fremad.

 


Dirigent Jørgen Gustafsson

 


Efterfølgende fortog den nyvalgte bestyrelse sin konstituering med følgende resultat:

Formand   Brian Pedersen
Næstformand  Henrik Mikkelsen
Kasserer   Kristian Kjærskov
Sekretær   Flemming Rasmussen
Medlem   Morten Jørgensen
Medlem   Ina Tjørnelund
Medlem   Dan Madsen


Medlem til Fremad Centret udpeges senere.

Luk