Menu

Vedtægter

Love for Boldklubben Herning Fremad

I. Navn og formål.

§1.
Klubbens navn er:
Boldklubben Herning Fremad, stiftet den 12 september 1918.
Boldklubben Herning Fremad er hjemmehørende i Herning Kommune.
Klubben har til formål at fremme interessen for fodboldspillet, og give sine aktive medlemmer lejlighed til, at udvikle færdigheder i spillet, ved at deltage i de til enhver tid af DBU, JBU og DGI udskrevne turneringer, for amatører og kontraktspiller, samt at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og det lokale samfund.
Klubbens deltagelse i kontraktfodbold foregår gennem en selvstændig afdeling, hvis navn er: FC Midtjylland A/S.
Som medlem af DBU, JBU og DGI er klubbens medlemmer også underkastet disse love og bestemmelser.

II. Medlemmer

§2.
Som medlem af klubben kan optages enhver velrenommeret person, ved henvendelse til be-styrelsen. Medlemmer kan være aktive og passive.
Æresmedlemmer kan, på bestyrelsens forslag, vælges ved en generalforsamlings beslutning.

§3.
Kontingent for medlemmer er det til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte beløb.
Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for opkrævningen af kontingent.

§4.
Gyldig udmeldelse af klubben kan kun ske ved skriftlig henvendelse til afdelingslederen, og spillercertifikatet kan først udleveres, når eventuelt gæld til klubben er betalt.

§5.
I ungdomsafdelingen optages medlemmer, som er spilleberettiget til ungdomshold.

§6.
For at opnå stemmeret ved generalforsamlingen, må et medlem ikke være i kontingentrestance. Det samme er tilfældet ved en ekstraordinær generalforsamling.
Hvis et medlem efter opfordring fra kasseren, med en tidsfrist på 14 dage, endnu ikke har betalt skyldig kontingent, vil det medføre udelukkelse fra klubben. Et af denne grund udelukket medlem, kan optages som medlem igen, efter at have betalt sin gæld. Intet medlem kan deltage på et af klubbens hold i en turneringskamp, uden at have betalt kontingent.
Når særlig forhold taler herfor, kan bestyrelsen helt eller delvist, eftergive kontingent, eller anden gæld til klubben.

§7.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem.
Hvis mindst ¼ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skriftligt opfordrer hertil, skal besty-relsen behandle spørgsmålet om eksklusion af et medlem.
Et bestyrelsesmøde, hvor forhandlingsemnet er eksklusion, er kun beslutningsdygtigt, når samt-lige bestyrelsesmedlemmer er skriftligt underrettet herom mindst 8 dage forinden, med angivel-se af hvem der foreslås ekskluderet.
Til eksklusion fordres, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Et ekskluderet medlem, kan indanke afgørelsen for den førstkommende generalforsamling, når skriftlig anmodning herom, er indsendt til formanden inden den 31/12.

§8.
Klubdragten er blå/hvid stribet trøje, kongeblå benklæder og blå strømper.

III. Bestyrelsen.

§9.
Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 til 15 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Valget gælder 1 – 2 år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen udpeger eet medlem til FC Midtjyllands bestyrelse, udpegning kan til enhver tid ændres ved en flertals beslutning i Herning Fremads bestyrelse.  
På den ordinære generalforsamling vælges endvidere to suppleanter til bestyrelsen, for eet år ad gangen. Er begge suppleanter indtrådt i bestyrelsen, kan denne i tilfælde af yderligere afgang supplere sig selv.
Bestyrelsen udpeger eet medlem til Fremad-centret’s bestyrelse.
Old Boys afdelingens formand deltager automatisk som bisidder Hernings bestyrelsesmøder.

§10.
Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter hver generalforsamling med formand, næstformand, kasserer, sekretær samt ledere/ansvarlige til de respektive afdelinger.
Hvervene formand og kasserer, må ikke varetages af samme person.
Klubben forpligtes og tegnes af formand og kasserer i forening, eller af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§11.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsesmøde afholdes normalt en gang om måneden, eller når formanden eller et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt.
Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når et flertal, hvoraf et medlem skal være formanden eller næstformanden, er til stede. Afgørelsen træffes, når intet andet er bestemt, ved simpel majoritet. Ved lige stemmeantal gør formandens stemme udslaget.
I tilfælde af formandens forfald, påhviler dennes pligter næstformanden.

IV. Spillerudvalg.

§12.
Seniorholdene sammensættes af de af bestyrelsen ansatte trænere, og de af bestyrelsen udpegede holdledere.

§13.
Ungdomsholdene sammensættes af disse afdelingers respektive trænere og ledere.

V. Klubbens midler.

§14.
Klubbens kontante midler anbringes i et pengeinstitut i Herning, og kan kun hæves af kasseren, eller af personer bemyndiget af bestyrelsen.
Klubbens regnskabsårer 01.07 - 30.06.
Til at revidere klubbens regnskab vælges på den ordinære generalforsamling 2 revisorer, der skal påse, at bestyrelsen forvalter klubbens midler på en forsvarlig måde, i overensstemmelse med klubbens love.
Disse revisorer må ikke have nogen tillidspost inden for klubben, eller være valgt til at repræsentere klubben i overordnede organer. Valget gælder for eet år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Generalforsamlingen vælger endvidere en revisor supleant for 1 år ad gangen.

VI. Generalforsamlingen.

§15.
Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af september måned.
Dagsordnen skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelse, iht. §9.
6. Valg af suppleanter, iht. §9.
7. Valg af 2 revisorer, i henhold til § 14.
8. Valg af 1 revisorsuppleant, i henhold til § 14.
9. Eventuelt.

Generalforsamlingen skal, for at være lovlig indvarslet, være meddelt medlemmerne senest 14 dage før dens afholdelse, ved opslag i klubhuset, og på Herning Fremad's hjemmeside.

§16.
Generalforsamlingen er højeste myndighed i alle anliggender indenfor klubben, og den er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen (optages på dagsordnen), skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen, senest 8 dage før generalforsamlingen.
Enhver sag der behandles på generalforsamlingen afgøres ved stemmeflertal.
En undtagelse herfra gælder dog beslutning om lovændring og klubbens opløsning, jf. §21 og §22.

§17.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen anser det for nødvendigt, eller når mindst 35 aktive seniormedlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen.
I begæringen skal angives det eller de forslag, der ønskes behandlet.
En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes som ordinær, dog med mindst 8 dages varsel.

§18.
Stemmeret på begge kategorier af generalforsamlinger har alle aktive seniormedlemmer, og passive medlemmer, dog jf. §6.

§19.
Valgbar er den, der har stemmeret, og er tilstede på generalforsamlingen, eller som skriftligt har erklæret sig villig til at modtage valg.

VII. Almindelige bestemmelser.

§20.
Klubbens medlemmer er forpligtet til, at rette sig efter de af bestyrelsen til enhver tid fastsatte ordensregler, og behandle klubbens materiel på en forsvarlig måde.
Utilbørlig optræden og uforsvarlig omgang med klubbens materiel, kan medføre bortvisning fra klubbens område, og erstatningskrav kan gøres gældende, efter de almindelige erstatningsregler, såfremt bestyrelsen finder, at krav derom skal rejses.
Vedkommende har da samme ret som de i §7 nævnte tilfælde, til at få sagen frem på den ordi-nære generalforsamling.
Klubbens aktive medlemmer må ikke uden tilladelse fra bestyrelsen, deltage i kampe for andre klubber, ligesom medlemmer ikke må arrangere kampe i klubbens navn, eller i andre kampe end for klubben, benytte dennes spilledragt(klubdragt).

VIII. Lovændringer.

§21.
Forandringer i nærværende love, kan kun vedtages på en generalforsamling, og kræver for ved-tagelse 2/3 af de afgivne stemmer.

§22.
Bestemmelser om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed lovlig indkaldt gene-ralforsamling.
Mindst ¾ af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede, og der fordres 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget om opløsning.
Såfremt et tilstrækkeligt antal medlemmer ikke er tilstede, indkaldes til en ny generalforsam-ling, hvor bestemmelsen tages ved ovennævnte kvalificerede majoritet uanset antallet af tilste-deværende medlemmer. Ved klubbens eventuelle opløsning tilfalder dens midler og effekter Herning Kommune til idrætsøjemed.

Generalforsamlingen, Herning den 19. februar 2013

Luk